Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remonty dróg powiatowych w Powiecie Wałeckim

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty dróg powiatowych w Powiecie Wałeckim
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W WAŁCZU
1.3.) Oddział zamawiającego: PZD Wałcz
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330957662
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 50
1.5.2.) Miejscowość: Wałcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 78-600
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdwalcz@pzdwalcz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
budowa i utrzymanie dróg
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remonty dróg powiatowych w Powiecie Wałeckim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-83a2fe5d-1f73-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00195256/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-28 15:26
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195256/01 z dnia 2021-09-28
2021-09-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00059546/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Remonty dróg powiatowych w Powiecie Wałeckim
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.pzd.powiatwalecki.pl/zamowienia.dhtml
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu:
a) miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl
b) ePUAP-u: /pzd/SkrytkaESP
c) poczty elektronicznej: pzdwalcz@pzdwalcz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195256/01 z dnia 2021-09-28
2021-09-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie (konserwacji) dwóch
odcinków dróg powiatowych:
a) Remont (konserwacja) drogi powiatowej nr 2302Z na odcinku Rzeczyca-Jeziorki – II etap na
długości 903 mb,
b) Remont (konserwacja) drogi powiatowej nr 2320Z w miejscowości Jaglice na długości 240
mb.
Wykonawca na swój koszt wprowadzi tymczasową organizację ruchu na czas prowadzonych
robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza czasowe zamknięcie ruchu na drodze 2302Z.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi za wady obiektu
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195256/01 z dnia 2021-09-28
2021-09-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają projektowane
postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-13 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia
lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
złożenia oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika" dostępnej na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00195256/01 z dnia 2021-09-28
2021-09-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.09.2021.15.40.37_0_PZD.272.2.2021_Og_Ooszenie_o_zamaiwieniu.pdf 2021-09-28 15:40:37 84,9KB
Specyfikacja warunków zamówienia
1 28.09.2021.15.40.37_1__PZD.272.2.2021_SWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-09-28 15:40:37 289,4KB 24 razy
2 28.09.2021.15.41.14_2_PZD.272.2.2021_Za_O__cznik_1A.zip Po terminie otwarcia ofert 2021-09-28 15:41:14 1,6MB 25 razy
3 28.09.2021.15.41.35_2_PZD.272.2.2021_Za_O__cznik_1B.zip Po terminie otwarcia ofert 2021-09-28 15:41:35 1,4MB 18 razy
4 28.09.2021.15.41.47_3_PZD.272.2.2021_Za_O__cznik_nr_2_do_SWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2021-09-28 15:41:47 75KB 12 razy
5 28.09.2021.15.41.57_4_PZD.272.2.2021_Za_O__cznik_nr_3_do_SWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2021-09-28 15:41:57 283,2KB 11 razy
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
1 13.10.2021.10.49.34_5_Informacja_przeznaczenie_srodkow_-_remonty_drog_w_powiecie_waleckim.pdf 2021-10-13 10:49:34 120,5KB
Wynik postępowania
1 15.10.2021.13.11.41_7_Informacja_z_wyborze_oferty.pdf 2021-10-15 13:11:41 162,4KB
Udzielenie zamówienia
1 22.10.2021.10.00.06_8_Og_Ooszenie_o_wyniku_post_apowania.pdf 2021-10-22 10:00:06 65,0KB
Informacja z otwarcia ofert
1 13.10.2021.11.19.32_6_Informacja_z_otwarcia_ofert_-_remonty_drog_w_powiecie_waleckim.pdf 2021-10-13 11:19:32 143,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 28-09-2021 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Panek 28-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 22-10-2021 10:00