Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020 - 2023 na terenie powiatu wałeckiego z podziałem na zadania

 

Początek formularza

 Ogłoszenie nr 582039-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020 - 2023 na terenie powiatu wałeckiego z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, krajowy numer identyfikacyjny 33095766200000, ul. Bydgoska  50 , 78-600  Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 067 2589700, 067 2589409, , e-mail pzdwalcz@pzdwalcz.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2020 - 2023 na terenie powiatu wałeckiego z podziałem na zadania
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na więcej niż jedno zadanie (część) zgodnie z podziałem od I do IV.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Roboty obejmują: odśnieżanie dróg powiatowych oraz zwalczanie śliskości drogowej mieszanką piaskowo-solną 50% w ilości 100 g/m2. Aby usprawnić działania związane z zimowym utrzymaniem dróg pogrupowano drogi na zadania. Razem kilometry odśnieżania (zad. I, II, III, IV) - 157,637 km. Razem powierzchnia sypania (zad. I, II, III, IV) - 137 003 m2. Ilość mieszanki piaskowo-solnej 50% w ilości 0,1 kg/m2: Zadanie I - 31 720 m2 x 0,1 kg/m2 = 3 172 kg = 3,17 tony. Zadanie II - 54 626 m2 x 0,1 kg/m2 = 5 463 kg = 5,46 tony. Zadanie III - 35 077 m2 x 0,1 kg/m2 = 3 508 kg = 3,51 tony. Zadanie IV - 15 580 m2 x 0,1 kg/m2 = 1 558 kg = 1,56 tony. Łącznie (zad. I, II, III, IV) - 13,70 tony. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90212000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90213000-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - tekst jednolity, ze zmianami), stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego z powodu: - występowania warunków zimowych ponad przeciętnych niż średnia z ostatnich 5 lat, - wystąpienia kataklizmów pogodowych na drogach (zagwarantowanie przejezdności), - wykorzystania przez Wykonawcę dodatkowego sprzętu niezbędnego do wykonania zadania, którego nie można było przewidzieć na etapie zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2023-03-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2023-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają przesłanki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 1) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia , 2) dysponują potencjałem technicznym w postaci minimum: a) rozsypywarki materiału sypkiego, piaskarki lub solarki (co najmniej 1 szt. na jedno zadanie), b) nośnika pługów średnich - pojazd samochodowy lub ciągnik rolniczy (co najmniej 1 szt. na jedno zadanie), c) zestaw sprzętu ciężkiego do odśnieżania, d) mieszanki piaskowo-solnej 50%, 2. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. spełniają warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ na zimowe utrzymanie dróg 2020-2023

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ). 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (ze wskazaniem osoby do kontaktów), wraz z informacjami na temat wykonywanych przez nich czynności (zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ). 2. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca (zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ).

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy zawierające zobowiązanie do złożenia w dniu zawarcia umowy polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 50.000 złotych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Zadanie I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo - solną 50% dróg powiatowych nr: 2313z, 2314z, 2318z, 2320z.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Zadanie II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo - solną 50% dróg powiatowych nr: 2308z, 2307z, 2306z, 2007z, 2309z, 2323z, 2324z, 2325z, 2326z.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Zadanie III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo - solną 50% dróg powiatowych nr: 2330z, 2331z, 2332z, 2322z, 2334z, 2335z, 2336z, 2327z, 2333z.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Zadanie IV

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Odśnieżanie i posypywanie mieszanką piaskowo - solną 50% dróg powiatowych nr: 2327z, 2328z, 2329z.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90212000-6, 90213000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2023-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 11.09.2020.10.10.27_Og_Ooszenie_nr_582039_-_zima_2020_2023.doc 2020-09-11 10:10:27 83KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 11.09.2020.10.10.27_SIWZ_-_Zima_2020-2023_.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:10:27 19KB 21 razy
2 11.09.2020.10.10.57_Za_O__cznik_Nr_8_Szczegailowy_wykaz_odcinkaiw_draig_do_ZUD_utrzym_przez_PZD_do_przetargu_.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:10:57 116,5KB 8 razy
3 11.09.2020.10.11.31_oferta_I.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:11:31 44KB 10 razy
4 11.09.2020.10.11.42_oferta_II.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:11:42 44,5KB 10 razy
5 11.09.2020.10.11.58_oferta_III.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:11:58 44,5KB 9 razy
6 11.09.2020.10.12.09_oferta_IV.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:12:09 44,5KB 7 razy
7 11.09.2020.10.12.37_Za_O__cznik_Nr_7_zad.I.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:12:37 59,5KB 15 razy
8 11.09.2020.10.12.44_Za_O__cznik_Nr_7_zad.II.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:12:44 67KB 9 razy
9 11.09.2020.10.12.52_Za_O__cznik_Nr_7_zad.III.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:12:52 67KB 13 razy
10 11.09.2020.10.12.59_Za_O__cznik_Nr_7_zad.IV.doc Po terminie otwarcia ofert 2020-09-11 10:12:59 59KB 8 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 11-09-2020 10:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Panek 11-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 11-09-2020 10:15