Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont odcinka drogi powiatowej nr 2322Z o przebiegu Ługi Wałeckie -Gostomia

w związku ze zmianą z dniem 16 maja 2018 roku siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu następują następujące zmiany w specyfikacji:

I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

było:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz

powinno być (zmiana):

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

 

X.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

było:

17) wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu

ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: „Oferta na roboty budowlane  polegające na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 2322Z Ługi Wałeckie-Gostomia”  i opisu „Nie otwierać przed dniem 22 maja 2018 r. godz. 10:10”, poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy.

powinno być (zmiana):

17) wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu

ul. Bydgoska 50, 78-600 Wałcz

 

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: „Oferta na roboty budowlane polegające na remoncie odcinka drogi powiatowej nr 2322Z Ługi Wałeckie-Gostomia”  i opisu „Nie otwierać przed dniem 22 maja 2018 r. godz. 10:10”, poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę (firmę) i adres wykonawcy.

 

XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

było:

    1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat - pokój nr 4) lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w rozdziale I w terminie do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 10:00.
    1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 10:10                     w pokoju nr 4.

 

powinno być (zmiana):

  1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat - pokój nr 1) lub przesłać na adres zamawiającego wskazany w rozdziale I w terminie do dnia 22 maja 2018 r. do godz. 10:00.
  1.  
  2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 22 maja 2018 r. o godz. 10:10   w pokoju nr 2 (Gabinet Dyrektora).

 

 

Tomasz Rzemykowski

podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 553690-N-2018 z dnia 2018-05-04 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2322Z o przebiegu Ługi Wałeckie -Gostomia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, krajowy numer identyfikacyjny 33095766200000, ul. ul. Kołobrzeska  60B/2 , 78-600   Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 067 2589700, 067 2589409, e-mail pzdwalcz@pzdwalcz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzd.powiatwalecki.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 60B/2, 78-600 Wałcz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odcinka drogi powiatowej nr 2322Z o przebiegu Ługi Wałeckie -Gostomia
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Teren przewidziany pod remont odcinka drogi powiatowej stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Przebiega od km: 1+875 drogi przyległej do obszaru śródpolnego do km 2+609 i jest położony na działkach 233, 168, 127, 166 na łącznej długości 734,0m wg dołączanego szkicu sytuacyjnego remontu w skali 1:5000. Odcinek drogi nr 2322Z objęty remontem o łącznej długości 734,0m posiada szerokość pasa drogowego pomiędzy 14,0m a 24,0m. Jezdnia o szerokości 4,00m posiada nawierzchnię bitumiczną. Obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0m oraz zjazdy są w większości o nawierzchni gruntowej lub gruntowej ulepszonej. Na odcinku objętym opracowaniem brak oznakowania poziomego jezdni. Droga posiada oznakowanie pionowe. Droga stanowi drogę powiatową klasy „L” . Bezpośrednie otoczenie pasa drogowego stanowią tereny śródpolne i luźnej zabudowy wiejskiej. Na dojeździe do byłej stacji kolejowej Ługi Wałeckie poza skrajnią drogową zlokalizowane są słupy prowadzące napowietrzne linie: energetyczną SN i nN oraz telekomunikacyjną. Zadrzewienie na projektowanym odcinku występuje jako jednorzędowe z bardzo dużymi ubytkami Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest obszarem objętym ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano remont odcinka drogi powiatowej nr 2322Z do następujących parametrów: klasa drogi - L kategoria ruchu - KR 1 szerokość jezdni - 4,0m szerokość pobocza utwardzonego - 0,75m SL, 0,75m SP Projekt przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej nawierzchni bez jej poszerzania. Na istniejącej nawierzchni wykonana zostanie warstwa ścieralna z betonu asfaltowego w ilości 125kg/m2 (gr. 5cm). Nawierzchnia zjazdów nie jest objęta opracowaniem. Korektę niewielkich różnic wysokości odbywać się będzie na szerokości utwardzonego pobocza. Sytuacyjnie i wysokościowo projektowaną przebudowę odcinka drogi dowiązano do drogi istniejącej i przyległych obiektów. Spadki poprzeczne jezdni zaprojektowano daszkowe i jednostronne 1,5%-3%, natomiast spadki podłużne odpowiadają spadkom istniejącym. Droga posiada 2 łuki poziome o promieniach nie podlegających korekcie na których spadki poprzeczne projektowane odpowiadają spadkom istniejącym. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Projektuje się wyrównanie i wzmocnienie mieszanką optymalną 0/31,5mm na głębokość 10 cm (po zagęszczeniu) obustronnych poboczy gruntowych na szerokości: 0,75m SL, 0,75m SP.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

 

 

2018-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) dysponują potencjałem technicznym i finansowym, 4) dysponują zdolnością zawodową - zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegającą na remoncie drogi, o wartości, co najmniej 100.000,00 zł (brutto) każda robota budowlana, 5) spełniają warunki niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile nie wynika to z innych dokumentów

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących potencjału technicznego i finansowego zamawiający żąda, aby wykonawca oświadczył, że posiada potencjał techniczny i finansowy do wykonania zadania. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. 4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3. 6. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 - 2 (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 2 do SIWZ - formularz oferty). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 - 4, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (zamawiający zaleca wykorzystanie załączników nr 4 i 5 do SIWZ). 8. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 3 do SIWZ - oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-22, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.05.2018.13.55.25_OgA_oszenie_nr_553690_-_dr_pow_nr_2322z_A_ugi.doc 2018-05-04 13:55:25 78,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.05.2018.13.55.25_SIWZ-2322Z_NakA_adka.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:55:25 248,5KB 24 razy
2 04.05.2018.13.55.53_Zal._nr_2_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:55:53 90KB 19 razy
3 04.05.2018.13.56.15_Zal._nr_3_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:56:15 82,5KB 15 razy
4 04.05.2018.13.56.23_Zal._nr_4_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:56:23 74,5KB 16 razy
5 04.05.2018.13.56.31_Zal._nr_5_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:56:31 78,5KB 14 razy
6 04.05.2018.13.56.42_Zal._nr_6_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:56:42 184,5KB 16 razy
7 04.05.2018.13.57.28_01._Opis_2322Z_ZTE_A_UGI_WaA_eckie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:57:28 152,7KB 18 razy
8 04.05.2018.13.57.44_02._Umiejscowienie_robA_t_-_2322Z_NakA_adka_A_ugi_WaA_eckie.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:57:44 740,0KB 21 razy
9 04.05.2018.13.58.00_03._Sytuacja_2322Z_ZTE_A_ugi_WaA_eckie.jpg Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:58:00 546,3KB 19 razy
10 04.05.2018.13.58.13_04._Kosztorys_ofertowy_-_NakA_adka_2322z_A_ugi_WaA_eckie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:58:13 124,9KB 22 razy
11 04.05.2018.13.58.24_04._Kosztorys_ofertowy_-_NakA_adka_2322z_A_ugi_WaA_eckie.xls Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:58:24 38KB 23 razy
12 04.05.2018.13.58.44_05._SST-2322Z_A_ugi_WaA_eckie-Gostomia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-05-04 13:58:44 912,6KB 19 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 18.05.2018.10.12.09_SIWZ-2322Z_NakA_adka-zmiana_adresu.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-05-18 10:12:09 161,5KB
Wynik postępowania
1 25.05.2018.11.06.10_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2018-05-25 11:06:10 630,8KB
Udzielenie zamówienia
1 11.06.2018.08.40.48_OgA_oszenie-wybA_r_wykonawcy-umowa.pdf 2018-06-11 08:40:48 158,4KB
Informacja z otwarcia ofert
1 22.05.2018.11.00.09_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2018-05-22 11:00:09 640,8KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 04-05-2018 13:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Panek 04-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 11-06-2018 08:40