Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym


Wałcz: Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym
Numer ogłoszenia: 95094 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu , ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2589700, 067 2589409.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pzd.powiatwalecki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy dróg powiatowych remonterem ciśnieniowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy naprawy nawierzchni dróg i ulic grysem i emulsją asfaltową za pomocą remontera ciśnieniowego. Zakres zadania obejmuje 4.530 m2 remontów cząstkowych przy średniej grubości ubytku (wyboju) - 4 cm - według przedmiaru robót (szacunkowo). Zamawiający będzie określał Wykonawcy na bieżąco lokalizację oraz terminy realizacji każdego zakresu zamówienia osobno w formie pisemnej lub ustnej. Po zakończeniu robót Wykonawca sporządzi szczegółowy obmiar wykonanych robót i protokół odbioru. Zamawiający dokona odbioru robót z udziałem Wykonawcy. Wynagrodzenie płatne będzie wyłącznie za wykonany zakres robót, wskazany przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu ofertowych cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  • Remont cząstkowy dróg powiatowych na terenie powiatu wałeckiego remonterem ciśnieniowym - do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pzd.powiatwalecki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2014 godzina 08:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu, ul. Kołobrzeska 33, 78-600 Wałcz.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.03.2014.14.05.09_ogA_oszenie.doc 2014-03-20 14:05:09 33KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.03.2014.13.57.28_PRZETARG_1_2014-dla_wykonawcA_w.rar Po terminie otwarcia ofert 2014-03-20 13:57:28 46,8KB 102 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Panek 20-03-2014 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator Serwisu 20-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Panek 20-03-2014 14:05